Výuka

 

TÝDENNÍ PLÁN PRO V. TŘÍDU

9. 11. – 13. 11. 2015

 

ČESKÝ JAZYK

- opakování k I. čtvrtletní písemné práci    

-    ČTVRTEK 12. 11. 2015 


 1. Stavba slova, kořen slova, předpona, přípona,
 2. Synonyma (slova souznačná), antonyma (slova protikladná), slova příbuzná
 3. Slovní duhy – urči
 4. Slova nadřazená, podřazená, souřadná
 5. Podstatná jména – určit mluvnické kategorie, doplnit i, y  podle vzorů
 6. Slovesa – určit mluvnické kategorie, zvratná, jednoduchá, složená, infinitiv, způsob
 7. Větný vzorce u souvětí
 8. Základní skladební dvojice
 9. Shoda podmětu s přísudkem
 10. Pravopis bě, pě, vě,

MATEMATIKA

 - opakování k I. čtvrtletní písemné prácI

-     STŘEDA 11.11. 2015

 1. Sčítání, odčítání
 2. Násobení více cifernými čísly
 3. Dělení jedno ciferným číslem
 4. Sestavení příkladu pomocí slovního vyjádření
 5. Slovní úlohy
 6. Převody jednotek délky, hodin
 7. Výpočet příkladů se závorkami
 8. Znázornění zlomků, výpočet části zlomků
 9. Násobilkový obdélník
 10. Pyramidy, Autobus
 11. Obvod, obsah geometrických tvarů
 12. Geometrie

INFORMATIKA

Výstupní zařízení

- opakování základních pojmů  

 

 

        PŘÍRODOVĚDA

-    Není zvíře jako zvíře (uč. str. 16 - 17)

 

TÝDENNÍ PLÁN PRO V. TŘÍDU

17. 12. – 14. 12. 2012

 

ČESKÝ JAZYK

- předpony s-, z-, slova přejatá
                                ( str. 38 - 42)

                           -  opakování - vyjmenovaná slova po M

                           -  opakování - shoda podmětu s přísudkem

                          -  opakování ě, je

                           -  pracovní sešit ( str. 20 - 22)

Sloh                   - popis pracovního postupu (str. 30)

                           -  popis sportovní činnosti

Čtení                  - pravidla hry

MATEMATIKA

                 -  výpočet části celku

                - písemné násobení čtyřciferným činitelem (str. 37)

                 - nerovnost a < x < b (str. 38 )

                 - řešení rovnic - ověřování výsledků ( str. 33)

písemné dělení jednociferným číslem (str. 32)

                 - pracovní sešit (str. 38 - 40)

Geometrie    -  kružnice, kruh, popis  ( str. 39)

Opakování    – jednotky času, hmotnost, délky

                  - konstrukce čtverce, obdélníku, úhlopříčky, poloměr a

   průměr kružnice

INFORMATIKA

Popis klávesnice, myši, monitoru

- opakování základních pojmů  

 

 

PŘÍRODOVĚDA

 

 

 


 

TÝDENNÍ PLÁN PRO V. TŘÍDU

3. 12. –  7. 12. 2012

 

ČESKÝ JAZYK

předpony nad-, pod-, před-, od-, bez-, roz-, vz-  ( str. 34 - 37)

                           -  opakování - vyjmenovaná slova po M

                           -  opakování - shoda podmětu s přísudkem

                           -  pracovní sešit ( str. 17 - 20)

Sloh                   -  konflikt, omluva (str. 30)

Čtení                  - dramatizace, recitace - Mikulášská próza, básně o čertech

MATEMATIKA

                 - písemné dělení jednociferným číslem (str. 32)

                 - písemné násobení

                 - nerovnost a < b < c (str. 33 )

                 - jednotky času ( str. 35)

                 - pracovní sešit (str. 38 - 40)

Geometrie    -  obvody obrazců  ( str. 34)

Opakování    – jednotky délky, hmotnost

                  - konstrukce čtverce, obdélníku, úhlopříčky, poloměr a

   průměr kružnice

INFORMATIKA

Popis klávesnice, myši, monitoru

- opakování základních pojmů  

 

 

PŘÍRODOVĚDA

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN PRO V. TŘÍDU

26. 11. – 30. 11. 2012

 

ČESKÝ JAZYK

znělost skupiny ě, je  - opakování psaní bě, bjě, vě, vjě, mě, mne 
                                ( str. 30 - 33)

                           -  opakování - vyjmenovaná slova po M

                           -  opakování - shoda podmětu s přísudkem

                           -  pracovní sešit ( str. 16 - 19)

Sloh                      - popis pracovního postupu (str. 30)

                           -  konflikt, omluva

Čtení                    - dramatizace, recitace - příprava vystoupení na
                              Rozsvícení pitínského stromečku

MATEMATIKA

                 - písemné dělení jednociferným číslem (str. 32)

                 - nerovnost a < b < c (str. 33 )

                 - řešení rovnic - ověřování výsledků ( str. 33)

                 - pracovní sešit (str. 38 - 40)

Geometrie    -  konstrukce trojúhelníku, popis  ( str. 29)

Opakování    – jednotky délky, hmotnost

                  - konstrukce čtverce, obdélníku, úhlopříčky, poloměr a

   průměr kružnice

INFORMATIKA

Popis klávesnice, myši, monitoru

- opakování základních pojmů  

 

 

PŘÍRODOVĚDA